Wat doet Sleipnir?

Wij werken aan een andere economie; dat is een economie met

  • eerlijke prijzen
  • eerlijke verbindingen met medewerkers, leveranciers en klanten
  • een eerlijke en dus duurzame verhouding met de aarde en al wat daarop leeft.

Met de Stichting Sleipnir als gemeenschappelijke financier, werken de ondernemers van de aangesloten bedrijven samen zonder dat de bedrijven privé-eigendom zijn of kunnen worden. Dat is een belangrijke voorwaarde om tot die andere economie te komen.

In de Sleipnir Coöperatie werken we met andere ondernemers, ZZP-ers en particulieren aan dezelfde doelen; leren we van elkaar, stimuleren ondernemerschap en helpen we elkaar bij kapitaalsvraagstukken en andere vragen waar je als ondernemer mee te maken hebt.

Een andere economie?

Een andere economie is een economie die ten dienste staat van het vervullen van de behoeften van de consument; die zorgvuldig omgaat met de aarde; die de geschapen welvaart eerlijk verdeelt.

In de economie zoals wij die nu kennen gaat het vaak ‘andersom’ en dat hangt samen met het winststreven dat meestal centraal staat. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld:

  • dat de consument van alles krijgt opgedrongen en op allerlei manieren wordt gemanipuleerd
  • dat landschap, milieu en dierenwelzijn ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen
  • dat de economische ongelijkheid steeds verder toeneemt.

Het streven naar winst is ingebakken in de structuur van de economie. Het feit dat ondernemingen privébezit zijn, leidt er nagenoeg altijd toe dat eigenaren (aandeelhouders) rendementseisen stellen die ondernemingen dwingen zich eenzijdig op winst te richten.

De ondernemingen die zijn aangesloten bij Stichting Sleipnir werken anders. Zij zijn geen van alle in privébezit en werken niet op basis van een ‘eigendomsrecht’ maar op basis van een ‘gebruiksrecht’.

Kapitaal is een gereedschapskist

Een mens met ondernemerscapaciteiten die in een product of dienst wil voorzien waar anderen behoefte aan hebben, zou altijd over het kapitaal moeten kunnen beschikken dat hem/haar in staat stelt dat te doen.

Kapitaal kan worden gezien als de voor elke ondernemer noodzakelijke ‘gereedschapskist’. Om als ondernemer met dat gereedschap te kunnen werken, is het niet nodig dat die kist ‘eigendom’ wordt. In een andere, gezondere economie krijgt de ondernemer het gebruiksrecht op die gereedschapskist, zolang hij zijn capaciteiten aan die gereedschapskist wil en kan verbinden. Als die verbinding eindigt kan het gebruiksrecht overgedragen worden aan een andere ondernemer — en kan de onderneming zonder dat deze verkocht wordt worden voortgezet.

Zo doen de ondernemingen die zijn aangesloten bij Stichting Sleipnir dat al ruim 30 jaar.

Ondernemerschap

Het ondernemerschap van de bij de Sleipnir aangesloten ondernemers wordt niet onder druk gezet door rendementseisen van eigenaren/aandeelhouders. Zij kunnen zich richten op waar het in de kern in een onderneming om gaat: het leveren van een goed product of zinvolle dienst op een manier die zodanig is dat zorgvuldig wordt omgegaan met alle stakeholders en met de aarde. Daarbij kunnen ze zorgen voor duurzame verbindingen en voor een prijs voor hun product of dienst die voor alle betrokkenen een billijke prijs is.

Liquiditeitsfonds

De Sleipnircoöperatie beschikt over het zogenoemde Liquiditeitsfonds, een fonds dat gevormd wordt doordat de aangesloten ondernemingen een overeengekomen percentage van hun omzet in dit fonds onderbrengen. In de afgelopen jaren is zo een bedrag van ruim € 450.000 in het fonds bijeengebracht, een bedrag dat elke maand groeit.

Met dit Liquiditeitsfonds kunnen leden van de Sleipnircoöperatie onderling in elkaars kapitaalbehoefte voorzien: aangesloten ondernemingen participeren in dit fonds en kunnen in voorkomend geval ook uit dit fonds een lening verkrijgen.

Een groter geheel als uitgangspunt

Dat een onderneming deskundig en bekwaam wordt geleid, is niet alleen in het belang van degenen die direct bij die onderneming betrokken zijn maar ook voor consumenten, toeleveranciers, zakelijke relaties; feitelijk voor de steeds grotere sociale kring die om een onderneming heen getrokken kan worden. In hun samenwerking proberen de ondernemers van Sleipnir dit grotere geheel in hun overwegingen en besluiten te betrekken.

In regelmatig overleg worden o.a. kapitaalsvragen gemeenschappelijk besproken, opdat daadwerkelijk vanuit het perspectief van een groter geheel gehandeld kan worden.

Verschillende Sleipnirbedrijven ontwikkelen wegen en middelen om ook de verhouding met leveranciers en/of de consument een ander karakter te geven waarin de wederkerigheid van belangen en een transparante prijsvorming centraal staan.